Powerball ขนมคลีนๆ by พัชรศรี เบญจมาศ

คุณพัชรศรี เบญจมาศ หรือ ที่พวกเรามักจะเรียกเธอว่า”กาละแมร์”
ผู้หญิงผู้มากความสามารถคนนี้ ประสบการณ์มากมาย ที่เริ่มมีชื่อเสียงจากการทำงานที่ช่อง3

Continue reading “Powerball ขนมคลีนๆ by พัชรศรี เบญจมาศ”